Mothers Issue

Mothers Issue

ปี 2554 พวกเราตั้งใจจะทำนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนปีที่แปดว่าด้วยเรื่องของครอบครัว และทุกคนก็ตกลงใจว่าฉบับแรกของปีหลังจากเล่มพิเศษปีใหม่ เราจะเริ่มกันด้วย “แม่”  สังคมไหน ๆ ก็มักให้คุณค่ากับแม่และความเป็นแม่ แต่ในทุกสังคมก็จะมีผู้คนไม่น้อยที่หลงลืมไปว่า มนุษย์ทุกคน …

Read more Mothers Issue

Fight Issue

Fight Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับปี 2554 คงจะเดินทางไปถึงผู้อ่านล่าช้ากว่าปกติอยู่มาก และเสมือนจะเป็นความจงใจ นิตยสารฉบับนี้จึงได้ชื่อว่า “สู้”  เราถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บันทึกบางวันเวลาการต่อสู้ของเพื่อนคนพลัดถิ่น ชนเผ่าพื้นเมือง และกัลยาณมิตรของพวกเขาไว้ ณ ที่นี้ พลังการต่อสู้ของเขาทั้งหลายที่คอยปลุกปลอบพวกเราอยู่ทุกยามที่ย่อท้อกับปัญหา …

Read more Fight Issue

Classroom Issue

Classroom Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ ที่ 41 “ห้องเรียน” ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษาของเด็ก ๆ ผู้ลี้ภัย ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งหลาย ถึงวันนี้หน่วยงานและบุคคลทั้งรัฐและเอกชนมากมายได้ต่อสู้จนสิทธินี้ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย และกำลังมีการผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างทั่วถึง แต่เราคงยังต้องต่อสู้ต่อไปอีกเพื่อความเข้าใจในสังคม ว่าเด็กคนหนึ่งคือเด็กของโลกที่อาจจะเกิดที่หนึ่งและไปเติบโตอีกที่หนึ่ง …

Read more Classroom Issue

Sweat Issue

Sweat Issue

“เหงื่อ” เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ ที่ 40 นำเสนอเรื่องราวของสิทธิแรงงานข้ามชาติในแง่มุมต่าง ๆ คำว่าแรงงานข้ามชาติในที่นี้ เอ่ยถึงข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันโดยเกี่ยวกับสาเหตุการเดินทางข้ามชาติ ซึ่งอาจเป็นการลี้ภัยจากการประหัตประหาร …

Read more Sweat Issue

Rosy Cheeks Issue

Rosy Cheeks Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “แก้มแดง” นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยความมั่นคงทางสุขภาพของผู้ที่มักถูกสังคมหลงลืม เป็นที่เข้าใจว่า คนไทยย่อมต้องเข้าถึงสิทธิต่อสุขภาพและย่อมต้องมีหลักประกันสุขภาพ เพราะเราคือพลเมืองที่มีส่วนสร้างให้สังคมดำรงอยู่อีกทั้งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลพลเมืองตน อย่างไรก็ดี ความมุ่งหมายในการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย และกลุ่มชาติพันธุ์มักถูกเอ่ยถึงในเชิง “การควบคุมโรคติดต่อ” เพื่อไม่ให้แพร่กระจายในสังคมไทยเสียมากกว่า เส้นทางการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพของเราเหล่านั้นจึงขรุขระเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่การต่อสู้เพื่อกองทุนสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล …

Read more Rosy Cheeks Issue

Back Home Issue

Back Home Issue

“กลับบ้าน” ในที่นี้ จึงเป็นเพียงคำถาม…ที่ไม่มีคำตอบ นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับที่ 38 ว่าด้วยสิทธิของมนุษย์ที่จะไม่ถูกส่งกลับไปสู่ภยันอันตราย และสิทธิที่แม้จะถูก “ส่งกลับ” ด้วยเหตุผลใด ก็ย่อมต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยและด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราได้หยิบยกกรณี “การกลับบ้าน ของผู้ลี้ภัยหนองขัวและอุสุทะ” ซึ่งเป็นข้อถูเพียงถึงความชอบธรรมของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือการคงอยู่ในประเทศไทยของผู้ลี้ภัยมาเสมือนเป็นกรณีตัวอย่าง โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลส่วนหนึ่งจากศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน  ณ ที่นี้ …

Read more Back Home Issue

ID Card Issue

ID Card Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับที่ 37 ว่าด้วยเรื่อง “บัตร” ซึ่งเป็นคำง่าย ๆ ที่คนทั่วไปใช้เมื่อเอ่ยถึงสถานะทางกฎหมายของบุคคล แม้สถานะดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับ “ตัวตน”ที่แท้ของใคร การทำงานด้วยสถานะบุคคลก็ยังมีความสำคัญ เพราะนสถานการณ์ปัญหาที่ทับถมมาจนถึงวันนี้ การดำเนินการให้คนทุกคนได้เข้าถึงสิทธิที่จะมีสถานะทางกฎหมารย ก็น่าจะเป็นหนทางหลักที่จะทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่เข้าถึงได้จริง

Read more ID Card Issue

Change Issue

Change Issue

ปี 2552 เป็นปีที่พวกเราเตรียมตัวยอมรับชะตากรรมแล้วว่า เพื่อนไร้พรมแดนซึ่งก้าวมาครบ 10 ขวบปีอาจถึงกาลต้องยุติการดำเนินงาน แม้จะเชื่อมั่นในความสำเร็จว่านี่คือช่วงเวลาที่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าได้มากที่สุดปีหนึ่ง เราก้ถูกปฏิเสธจากแหล่งบริจาคทุนทั้งเก่าและใหม่ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กันจนแทบจะสิ้นหวัง แต่จะว่าไปแล้ว ปี 2552 ก็เป็นปีที่สวยงามไม่น้อย อาจเป็นปีที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดปีหนึ่งสำหรับการดำรงอยู่ของ “เพื่อนไร้พรมแดน” เสียด้วยซ้ำ เมื่อในที่สุด …

Read more Change Issue

Fight Against Diseases Issue

Fight Against Diseases Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “สู้โรค” นำเสนอบางส่วนบางภาพของ “หน้าแรก ๆ และหน้าถัดไป” ของหนังสือชีวิตสุขภาพแรงงานอพยพ  ผู้ลี้ภัย และชนเผ่าพื้นเมือง ล้อไปกับเรื่องราวแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งจะจบลงในฉบับนี้ เพื่อพบกันในปีหน้า ท่านคงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเรา ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่เรารอคอยเสมอ การสนับสนุนทุกรูปแบบรวมทั้งการสมัครสมาชิกจะทำให้เราก้าวต่อไปได้ …

Read more Fight Against Diseases Issue