My Covid Year

My Covid Year

สารคดีโดย Wild Bird Film อดีตนักเรียน migrant school สมาชิกโครงการเกี่ยวก้อย เพื่อนไร้พรมแดน นับแต่ …

Read more My Covid Year

รู้จักเพื่อนแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย

รู้จักเพื่อนแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย

สป็อตวีดีโอเพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในสังคมชุด “รู้จักเพื่อนแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย” เป็นหนึ่งในโครงการของเพื่อนไร้พรมแดนที่มุ่งหวังจะสร้างสื่อรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของผู้ฟัง ต่อแรงงานข้ามชาติ  ผู้ลี้ภัย  การพลัดถิ่นฐาน ชนเผ่าพื้นเมืองและคนไร้รัฐ  โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  …

Read more รู้จักเพื่อนแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย

Campaign spots against Child Labour

Campaign spots against Child Labour

ชุดสป็อตวิดีโอรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กที่ไม่ถูกต้องและส่งเสริมความร่วมมือของสาธารณชน ภายใต้โครงการสื่อรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายในภาคอุตสาหกรรมประมงและกุ้งในประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

Read more Campaign spots against Child Labour

สป็อตวิทยุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความเท่าเทียมศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์

สป็อตวิทยุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความเท่าเทียมศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์

โครงการจัดทำสป็อตวิทยุ เป็นหนึ่งในโครงการของเพื่อนไร้พรมแดนที่มุ่งหวังจะสร้างสื่อรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของผู้ฟัง ต่อแรงงานข้ามชาติ  ผู้ลี้ภัย  การพลัดถิ่นฐาน ชนเผ่าพื้นเมืองและคนไร้รัฐ  โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและ …

Read more สป็อตวิทยุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความเท่าเทียมศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์

เปิดประตู

เปิดประตู

เปิดประตู แม้นอ ทูแอ้ชีพอ หญิงสาวอดีตผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในออสเตรเลีย จะกล่าวถึงผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงในวันผู้ลี้ภัยโลก หากปัจจุบันเมื่อเส้นทางจากภายในรัฐกะเรนนีและจากชายแดนไทยสู่ค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศที่ริมขอบแดนถูกปิดกั้น ถ้อยแถลงของเธอจึงอาจครอบคลุมถึงสถานการณ์อันน่าเป็นห่วงของผู้พลัดถิ่นชาวกะเรนนีด้วย  นอ ทูแอ้ชีพอ …

Read more เปิดประตู

เขาไม่นับเราเป็นคนไทย ในพม่าพวกเขาก็ไม่นับเราป็นพม่าเหมือนกัน

เขาไม่นับเราเป็นคนไทย ในพม่าพวกเขาก็ไม่นับเราป็นพม่าเหมือนกัน

นอ ตาโน่โน่ ค่ายผู้ลี้ภัยอุ้มเปี้ยมใหม่ อีกหนึ่งใน “เสียง” ที่ร่วมออกอากาศเป็นเวลากว่า 5 ชั่วโมงของวันผู้ลี้ภัยโลก 2564 “ตอนอยู่บ้าน …

Read more เขาไม่นับเราเป็นคนไทย ในพม่าพวกเขาก็ไม่นับเราป็นพม่าเหมือนกัน

ไม่มีใครในโลกใบนี้ที่อยากเป็นผู้ลี้ภัย

ไม่มีใครในโลกใบนี้ที่อยากเป็นผู้ลี้ภัย

กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล อีกหนึ่งใน “เสียง” ที่ร่วมออกอากาศเป็นเวลากว่า 5 ชั่วโมง ของวันผู้ลี้ภัยโลก …

Read more ไม่มีใครในโลกใบนี้ที่อยากเป็นผู้ลี้ภัย