Fight Issue

Fight Issue

| | Share

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับปี 2554 คงจะเดินทางไปถึงผู้อ่านล่าช้ากว่าปกติอยู่มาก และเสมือนจะเป็นความจงใจ นิตยสารฉบับนี้จึงได้ชื่อว่า “สู้”  เราถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บันทึกบางวันเวลาการต่อสู้ของเพื่อนคนพลัดถิ่น ชนเผ่าพื้นเมือง และกัลยาณมิตรของพวกเขาไว้ ณ ที่นี้ พลังการต่อสู้ของเขาทั้งหลายที่คอยปลุกปลอบพวกเราอยู่ทุกยามที่ย่อท้อกับปัญหา หรือสั่นสะเทือนกับภัยคุกคาม สมควรที่จะได้รับการเล่าขาน

Related