Back Home Issue

Back Home Issue

| | Share

“กลับบ้าน” ในที่นี้ จึงเป็นเพียงคำถาม…ที่ไม่มีคำตอบ

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับที่ 38 ว่าด้วยสิทธิของมนุษย์ที่จะไม่ถูกส่งกลับไปสู่ภยันอันตราย และสิทธิที่แม้จะถูก “ส่งกลับ” ด้วยเหตุผลใด ก็ย่อมต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยและด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราได้หยิบยกกรณี “การกลับบ้าน ของผู้ลี้ภัยหนองขัวและอุสุทะ” ซึ่งเป็นข้อถูเพียงถึงความชอบธรรมของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือการคงอยู่ในประเทศไทยของผู้ลี้ภัยมาเสมือนเป็นกรณีตัวอย่าง โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลส่วนหนึ่งจากศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน 

ณ ที่นี้ ดิฉันได้ตัดสินใจที่จะเลือกข้าง โดยนำเสียงของผู้ลี้ภัยขึ้นมาเผยแพร่ เนื่องจากพวกเขามีโอกาสน้อยนิดที่จะได้เอ่ยเล่า “ความจริง” ในมุมของตนต่อสังคมไทย ผู้ลี้ภัยไม่สามารถเรียกสื่อมวลให้มาสัมภาษณ์หรือเปิดการแถลงข่าว และไม่มีสื่อใดมีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์พวกเขาอย่างเปิดเผยทว่าเสรี มุมมองของผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนไทยรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงควรจะได้รับฟัง ความความมุ่งหมายที่แท้ของเราคือการแก้ปัญหาการอพยพข้ามแดนหรือย่างน้อยที่สุดก็แก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนของเรา อย่างยั่งยืน

Related