The Spirits of the Earth Issue

The Spirits of the Earth Issue

| | Share

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนปีที่หก จะเสนอเรื่องราวแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมของรัฐสมาชิกสหประชาชาติ 189 ประเทศตั้งแต่ปี 2543 เป้าหมายหนึ่งในทั้งหมดแปดประการที่รัฐทั้งหลายจะมุ่งบรรลุให้ได้ภายในปี 2558 ก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “จิตวิญญาณของโลก” จึงขอเชื้อเชิญทุกท่านให้มาร่วมกันส่งต่อคำเชิญถึงสังคมไทย ว่าแทนที่จะอยู่อย่างหวาดระแวงมนุษย์ที่ถูกจินตนาการว่าเป็น “ตัวปัญหา”เราอาจหันมาทำความเข้าใจกับประเด็นรอบตัวอย่างทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทั้งเหตุและผลของการพลัดถิ่นฐาน ความขัดแย้ง สงคราม และสันติภาพ และช่วยกันหาทางคลี่ปมปัญหาการพลัดถิ่นฐานของเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะกระทำได้ 

Related