Fight Against Diseases Issue

Fight Against Diseases Issue

| | Share

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “สู้โรค” นำเสนอบางส่วนบางภาพของ “หน้าแรก ๆ และหน้าถัดไป” ของหนังสือชีวิตสุขภาพแรงงานอพยพ  ผู้ลี้ภัย และชนเผ่าพื้นเมือง ล้อไปกับเรื่องราวแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งจะจบลงในฉบับนี้ เพื่อพบกันในปีหน้า ท่านคงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเรา ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่เรารอคอยเสมอ การสนับสนุนทุกรูปแบบรวมทั้งการสมัครสมาชิกจะทำให้เราก้าวต่อไปได้

ในขวบปีที่ ๑๑ ของเพื่อนไร้พรมแดนการเดินทางดูจะยากลำบากมากขึ้น มีคนจำนวนมากที่มองว่าเสียงของพวกเราทั้งหลายเบาและไร้ความหมายเกินไป ยากที่จะประเมินค่าว่าทรงอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคไทยได้หรือไม่ หากดิฉันยังเชื่อว่า นอกจากสัญญาณความสำเร็จบางอย่างที่จับต้องได้แล้ว เราคงต้องก้าวต่อไป และต่อไป อย่างตระหนักรู้และเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำ ดังเช่นที่เด็ก ๑๐ ขวบใน “เรื่องเล่าจากขอบแดน” ฉบับนี้ได้สอนเราไว้

Related