Maternity Issue

Maternity Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “แม่ลูก” เปิดประเด็นสืบเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษลำดับที่ห้าว่าด้วยสุขภาพของแม่และเด็ก ประเด็นดังกล่าวนี้น่าจะเป็นเรื่องทางมนุษยธรรมที่ไม่ควรจะมีปัญหาแต่ประการใด กระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายให้บริการสุขภาพแก่แม่ทุกคนโดยไม่จำกัดสัญชาติสถานะอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง และในทงปฏิบัติ สิทธิต่อสุขภาพอนามัยที่ดีของแม่และเด็กนั้นเชื่อมโยงกับสิทธิทางอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงอย่างแนบแน่น และ สิทธิทางอนามัยเจริญพันธุ์ก็ย่อมเข้าถึงสิทธิต่อสุขภาพอนามัยที่ดีได้เลย หากยังสิทธิอื่น …

Read more Maternity Issue

= Issue

= Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “เท่ากัน” ตอบรับกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหนึ่งในแปดข้อที่ว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งรัฐต้องบรรลุให้ได้ในปี ๒๕๕๘ อย่างไรก็ดี เราได้ขยายความลึกไปถึงมิติทางเพศที่หลากหลายในรายละเอียดมากกว่า “ผู้หญิง-ผู้ชาย” และไกลไปกว่าเพียงประเด็นความเท่าเทียมเชิงปริมาณในบริบทของ การศึกษา งาน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง สำหรับดิฉันเอง บริบทแวดล้อมชีวิตและสถานะอื่น ๆ …

Read more = Issue

ABC Issue

ABC Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “ก.เอ๋ย ก.ไก่” นำเสนอเรื่องราวแวดล้อมสิทธิต่อการศึกษา ด้วยความเคารพต่อบุคลากรทางการศึกษที่มุ่งมั่นทุกท่าน หลังจากที่ได้ติดตามข่าวสารความร้อนแรงทางการเมืองจากสื่อทุกประเภทและประเภทละหลาย ๆ สื่อ ดิฉันก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องพูดถึง “เรื่องอื่น ๆ ” ต่อไป แม้อาจถูกมองว่าเป็นการลอยตัวเหนือปัญหาหรือเฉื่อยชาทางการเมือง ดิฉันยืนยันว่า …

Read more ABC Issue

The Spirits of the Earth Issue

The Spirits of the Earth Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนปีที่หก จะเสนอเรื่องราวแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมของรัฐสมาชิกสหประชาชาติ 189 ประเทศตั้งแต่ปี 2543 เป้าหมายหนึ่งในทั้งหมดแปดประการที่รัฐทั้งหลายจะมุ่งบรรลุให้ได้ภายในปี 2558 ก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “จิตวิญญาณของโลก” จึงขอเชื้อเชิญทุกท่านให้มาร่วมกันส่งต่อคำเชิญถึงสังคมไทย ว่าแทนที่จะอยู่อย่างหวาดระแวงมนุษย์ที่ถูกจินตนาการว่าเป็น “ตัวปัญหา”เราอาจหันมาทำความเข้าใจกับประเด็นรอบตัวอย่างทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทั้งเหตุและผลของการพลัดถิ่นฐาน ความขัดแย้ง สงคราม และสันติภาพ …

Read more The Spirits of the Earth Issue

A Year Lesson

A Year Lesson

ปี 2552 เป็นปีที่เพื่อนไร้พรมแดนมีอายุครบ 10 ปีเต็ม  สิบปี ที่เราเผชิญกับคำประณาม เมื่อมิตรภาพของเรากับคนพลัดถิ่นต่างชาติพันธุ์ถูกตีความเป็นความไม่รักชาติ สิบปี ที่เราถูกเขย่าโขยกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ …

Read more A Year Lesson

Dignity of Silence Issue

Dignity of Silence Issue

ปกติแล้ว พี่ ๆ กองบ.ก.จะวางแก่นเรื่องสำหรับนิตยสารแต่ละฉบับล่วงหน้ากันนาน ปีนี้เราตกลงกันว่าแต่ละเล่มจะพูดถึงบทบาทหลากหลายของคนธรรมดาในสังคม และเล่มนี้เราก็ตั้งใจว่าจะเสนอภาพชีวิต สิทธิ และศักดิ์ศรีของคนทำงานภาคบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นคนตัวเล็ก ๆ …

Read more Dignity of Silence Issue

The Protectors Issue

The Protectors Issue

ที่สำคัญ ตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อใดที่เรากล่าวอ้างสิทธิมนุษยชนใดของเรา ก็ควรจะหมายความว่าเรากำลังยอมรับสิทธิประการนั้นของมนุษย์ผู้อื่นด้วย สิทธิมนุษยชนจึงไม่น่าจะร่วมทางกับ “ความรุนแรง” เพราะการก่อความรุนแรงทั้งทางกายภาพและโครงสร้างน่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่นเสียมากกว่า ผู้พิทักษ์ที่เราไม่ได้ร้องขอและต้องการ ล้วนเป็นภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของสังคมเรา พวกเขาไม่มีสิทธิจะต่อกรกันตามอำเภอใจโดยไม่เห็นพวกเรา ผู้ที่เขาอ้างว่าเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งอยู่ในสายตา ขณะที่เพื่อไร้พรมแดนฉบับ “ผู้ปกป้อง” อุทิศให้แก่คนตัวเล็ก …

Read more The Protectors Issue

Food People Issue

Food People Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “คนแห่งอาหาร” ขอมอบหน้ากระดาษให้แก่คนเล็ก ๆ ทุกคนที่มีส่วนทำให้อาหารได้ตกถึงท้องเราอยู่ทุกวันนี้ น่าแปลกที่แม้อาหารจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ ผู้ผลิตผู้สร้างอาหารก็มักจะถูกหลงลืมมองข้ามเสมอ ชาวไร่ชาวนามักเป็นคนแรกที่ต้องทุกข์ยากจากความหิวโหย ความรุนแรงทางเศรษฐกิจและการเมือง แรงงานอพยพในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งถูกมองโดยสังคมไทยว่า “เป็นอื่น” ก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ในชะตากรรมที่โหดร้ายตลอดมา คนแห่งอาหารมีอิทธิพลใหญ่หลวงนักต่อการมีชีวิตรอดของเรา ทว่ากลับมีอิทธิพลน้อยนิด …

Read more Food People Issue

The Peace Messengers

The Peace Messengers

คงจะมีความผิดปกติบางประการกับการรับรู้ของสังคมไทยต่อผู้ที่เราพิจารณาตัดออกว่า “ไม่ใช่พวกเรา” เป็นแน่ ดังนี้ เพื่อรักษาอาการเพิกเฉยด้านชาและความรู้สึกเชิงบ่อนทำลาย ที่นับวันจะพลุ่งพล่านกันมากขึ้นทุกที เพื่อไร้พรมแดนฉบับ “คนส่งสาร”  จึงขอเสนอภาพศิลปะเยียวยาหัวใจมนุษย์แขนงต่าง ๆ ด้วยความหวังว่า เราทุกคนจะได้ช่วยกันส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามแห่งศิลปะและศิลปิน ที่ได้เผยให้เราได้เห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันเช่นนี้ อันที่จริง …

Read more The Peace Messengers