Freedom of Art Issue

Freedom of Art Issue

| | Share

ศิลปะคือหนึ่งในคำเหล่านั้นดิฉันเองไม่ใช่ศิลปินและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากมายได้แต่เข้าใจว่าศิลปะคืออะไรบางอย่างที่ผูกพันกับคำว่า “ชีวิต” เป็นพี่น้องกับคำว่า ”เสรีภาพ” และมีรสชาติใกล้เคียงกันกับ “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ศิลปะคือสิทธิมนุษย์เสียชนอย่างหนึ่งและในทางกลับกันมันก็คือพาหนะบนเส้นทางการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชน

เพื่อนไร้ผมแดนฉบับเสรีภาพแห่งศิลปะนี้เสนอเรื่องราว ความสัมพันธ์ของศิลปะหลักแขนงที่ล้วนกลมเกลียวกันดูดพี่น้องกับผู้คนสังคมการเมืองและชีวิตที่หลากหลาย 

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2547 ปัจจุบันนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เราเพียงแต่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไห้ได้ติดตามอ่านกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์  

Related