Classroom Issue

Classroom Issue

| | Share

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ ที่ 41 “ห้องเรียน” ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษาของเด็ก ๆ ผู้ลี้ภัย ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งหลาย ถึงวันนี้หน่วยงานและบุคคลทั้งรัฐและเอกชนมากมายได้ต่อสู้จนสิทธินี้ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย และกำลังมีการผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างทั่วถึง แต่เราคงยังต้องต่อสู้ต่อไปอีกเพื่อความเข้าใจในสังคม ว่าเด็กคนหนึ่งคือเด็กของโลกที่อาจจะเกิดที่หนึ่งและไปเติบโตอีกที่หนึ่ง เบ่งบาน จนกระทั่งร่วงโรยอีกที่หนึ่งก็ได้ การศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมทางวัฒนธรรมกับเด็กแต่ละคน ย่อมส่งผลให้โลกของเราสวยงามด้วยดอกไม้หลากสี เพราะรั้วพรมแดนว่าจะสูงทึบเพียงใด สุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงรั้วสมุติอยู่นั่นเอง

Related