The Misplaced Flower

The Misplaced Flower

The Misplaced Flower (2014) เล่าเรื่องเด็กหญิงปกาเกอะญอที่นั่งขายขนมอยู่หน้าโรงเรียน ผลงานของกลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ช่าทูเหล่ซึ่งกำกับโดยซอชามูนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศช้างเผือกพิเศษ (รางวัลสำหรับผลงานของนักเรียนมัธยม) จากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18 …

Read more The Misplaced Flower

มะเหย่นชาน / Ma Nyein Chan

มะเหย่นชาน / Ma Nyein Chan

มะเหย่นชาน (2557) คือเด็กหญิงที่พยายามใช้ชีวิตในโรงเรียนไทยไปพร้อม ๆ กับการช่วยแม่ทำงานแกะกุ้ง งานของณัฐปคัลภ์ เข็มขาว เจ้าของผลงาน “ชาวนา” (รางวัลดีเด่นช้างเผือกพิเศษ …

Read more มะเหย่นชาน / Ma Nyein Chan

ลูกมือคนใหม่ / The New Catspaw

ลูกมือคนใหม่ / The New Catspaw

ลูกมือคนใหม่ (2557) เรื่องของเด็กชายชาวลาวที่จับพลัดจับผลูมาทำงานในอู่ซ่อมรถของเฮีย ผลงานของณัฐกานต์ ตำสำสู ขณะอยู่ปีสุดท้ายในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม The New Catspaw …

Read more ลูกมือคนใหม่ / The New Catspaw

Campaign spots against Child Labour

Campaign spots against Child Labour

ชุดสป็อตวิดีโอรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กที่ไม่ถูกต้องและส่งเสริมความร่วมมือของสาธารณชน ภายใต้โครงการสื่อรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายในภาคอุตสาหกรรมประมงและกุ้งในประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

Read more Campaign spots against Child Labour

นิทานสัตว์พิเศษ  

นิทานสัตว์พิเศษ  

นิทานสัตว์พิเศษ   หนังสือรวมนิทานสัตว์พิเศษเล่มนี้ เป็นผลงานของเด็ก ๆชาติพันธุ์และลูกหลานแรงงานหลากชาติพันธุ์จากประเทศพม่า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พวกเขาทั้ง 16 …

Read more นิทานสัตว์พิเศษ  

ในอ้อมกอด

ในอ้อมกอด

โครงการแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ในกิจการแปรรูปสินค้ากุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย การให้บริการตรงต่อเด็ก ๆ และครอบครัวโดย ILO ร่วมกับภาคีองค์กรเอกชนไทย ถือเป็นมิติท่ีสําคัญและแข็งแกร่งที่สุดของโครงการ ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามขององค์กรเอกชนต่างทุ่มเทกับการทํางานโดยมิได้ย่อท้อ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและได้รับความไว้วางใจจากเด็ก …

Read more ในอ้อมกอด