Classroom Issue

Classroom Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ ที่ 41 “ห้องเรียน” ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษาของเด็ก ๆ ผู้ลี้ภัย ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งหลาย ถึงวันนี้หน่วยงานและบุคคลทั้งรัฐและเอกชนมากมายได้ต่อสู้จนสิทธินี้ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย และกำลังมีการผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างทั่วถึง แต่เราคงยังต้องต่อสู้ต่อไปอีกเพื่อความเข้าใจในสังคม ว่าเด็กคนหนึ่งคือเด็กของโลกที่อาจจะเกิดที่หนึ่งและไปเติบโตอีกที่หนึ่ง …

Read more Classroom Issue