ในอ้อมกอด

ในอ้อมกอด

| | Share

โครงการแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ในกิจการแปรรูปสินค้ากุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย

การให้บริการตรงต่อเด็ก ๆ และครอบครัวโดย ILO ร่วมกับภาคีองค์กรเอกชนไทย ถือเป็นมิติท่ีสําคัญและแข็งแกร่งที่สุดของโครงการ ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามขององค์กรเอกชนต่างทุ่มเทกับการทํางานโดยมิได้ย่อท้อ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและได้รับความไว้วางใจจากเด็ก ๆ และ ครอบครัว รวมถึงริเร่ิมงานให้บริการช่วยเหลือในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการศึกษา การดํารงชีพ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ และครอบครัวมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช้แรงงานเด็ก จากการทํางานผ่านภาคีเหล่านี้ เราได้พบความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของเด็ก ๆ และครอบครัวหลายประการ เด็กจํานวนหน่ึงได้เข้าสู่การศึกษาในโรงเรียน เด็กท่ีเคยทํางานก็เข้ารับการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบ ในบางชุมชนแรงงานข้ามชาติก็มีการจัดตั้งพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับท้ังเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น

เนื่องในโอกาสท่ีโครงการได้ดําเนินมาถึงระยะสุดท้ายในปลายปีพ.ศ. 2557 นี้ ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีหนังสือภาพ “ในอ้อมกอด : โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในกิจการแปรรูปสินค้ากุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย” ในมือของท่านน้ี ได้บันทึกช่วงเวลาอันน่าจดจําท้ังของเหล่าภาคีและผู้ได้รับประโยชน์จากชุมชนแรงงานในระหว่างการดําเนินโครงการดังกล่าว

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือภาพเล่มนี้จะนําแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่มาสู่ผู้อ่านทุกท่าน ท่ีจะก้าวร่วมไปกับเราในการต่อสู้เพื่อขจัดการ ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบอันเลวร้าย ท้ังในประเทศไทยและทุกแห่งหนบนโลกนี้

เบอร์กิตา โครห์ โพลเซน ผู้จัดการโครงการ ILO-IPEC ประเทศไทย

Related