Campaign spots against Child Labour

Campaign spots against Child Labour

ชุดสป็อตวิดีโอรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กที่ไม่ถูกต้องและส่งเสริมความร่วมมือของสาธารณชน ภายใต้โครงการสื่อรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายในภาคอุตสาหกรรมประมงและกุ้งในประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

Read more Campaign spots against Child Labour

ในอ้อมกอด

ในอ้อมกอด

โครงการแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ในกิจการแปรรูปสินค้ากุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย การให้บริการตรงต่อเด็ก ๆ และครอบครัวโดย ILO ร่วมกับภาคีองค์กรเอกชนไทย ถือเป็นมิติท่ีสําคัญและแข็งแกร่งที่สุดของโครงการ ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามขององค์กรเอกชนต่างทุ่มเทกับการทํางานโดยมิได้ย่อท้อ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและได้รับความไว้วางใจจากเด็ก …

Read more ในอ้อมกอด