แอบมองสื่อผู้ลี้ภัย

แอบมองสื่อผู้ลี้ภัย

| | Share

Media monitor refugee  

แอบมองสื่อผู้ลี้ภัย รายงานสรุปผลการศึกษาการนำเสนอภาพผู้ลี้ภัยโดยสื่อมวลชนไทยระหว่าง 1 เมษายน 2553 – เมษายน 2554

การศึกษาการนําเสนอภาพผู้ลี้ภัยโดยสื่อมวลชนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของสื่อมวลชนไทยต่อผู้ลี้ภัย และประเมินการรับรู้ของสาธารณชนผู้รับสื่อ เพื่อนํามาซึ่งแนวทางพัฒนาการ ทํางานร่วมกับสื่อมวลชนไทยในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีของประชาชนไทยต่อผู้ลี้ภัย

Related