สีกสากหวากเหวก / A Dialogue in the Graveyard

สีกสากหวากเหวก / A Dialogue in the Graveyard

| | Share

หันมองในแนวเส้นรุ้งเดียวกันกับภาคเหนือตอนบนของไทย พบกลุ่มประชากรเกย์อยู่หนาแน่นด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ ลักษณะภูมิอากาศ ยีน หรือการเลี้ยงดู?ผลงานล่าสุดของศิลปินคนเหนือที่สร้างขึ้นเพื่อฉายในเทศกาลนี้เป็นครั้งแรก งานแนวทดลองที่เปิดภาพสร้างบทสนทนาระหว่างเกย์ในสังคมปฐมภูมิแถบภาคเหนือตอนบนของไทยและลาวเหนือเพื่อให้สังคมประจักษ์ถึงการดำรงอยู่ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาพึงได้รับ

On the same latitudes of the upper north Thailand, gays are seen populated. It could be for any reason; climates, genes, upbringing – whatsoever. This most recent experimental work of the northern artist is made specially for premier in the festival. A single shot is create for dialogues between gays in the fundamental society to claim their existences and rights. 


A Dialogue in the Graveyard directed by Santipab Ingong-ngam
“สีกสากหวากเหวก” กำกับโดย สันติภาพ อินกองงาม 
4.38  minutes  
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

เผยแพร่ : เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2555

เกี่ยวกับผู้กำกับ
สันติภาพ อินกองงาม ศิลปินภาคเหนือเป็นที่รู้จักในเวทีคนทำงานศิลปะและการทำภาพยนตร์ทดลองที่เน้นกระบวนการและความสร้างสรรค์ในการผนวกศิลปะหลายแขนง อย่างสอดคล้อง

Santipab Ingong-gnam, a northerner who is well known among artists and experimental filmmakers. His work highlights processes and creativity in harmonizing different types of arts together

Related