การแต่งตั้ง “คณะทำงาน” ระดับจังหวัดเพื่อผู้ลี้ภัย

การแต่งตั้ง “คณะทำงาน” ระดับจังหวัดเพื่อผู้ลี้ภัย

| | Share

การแต่งตั้ง “คณะทำงาน” ระดับจังหวัดเพื่อผู้ลี้ภัย

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานฯ อันประกอบไปด้วยมหาดไทย ทหารราบ ทหารพราน สาธารณสุข UNHCR และภาคประชาสังคม ให้มีหน้าที่ประเมินสถานการณ์และความต้องการ กำหนดแนวทางการดูแลและส่งมอบความช่วยเหลือ รวมถึงจัดทำบัญชีสิ่งของบริจาคและ “อื่น ๆ” ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯนั้น ถือเป็นความก้าวหน้าที่น่ายินดียิ่ง 

หากเราทั้งหลายก็ยังต้องจับตามองต่อไปว่า คณะทำงานดังกล่าวจะได้มีบทบาทแท้จริงเพียงใด  และ กองทัพจะยินดีรับฟัง ร่วมงาน และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของภาคประชาชนกับ UNHCR ซึ่งมีสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของคณะทำงานนี้จริงหรือไม่

ที่สำคัญ ความก้าวหน้าในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนั้น จะต้องไม่หยุดอยู่เพียงในระดับท้องถิ่น  การรับผู้ลี้ภัยมีความสำคัญและต้องถือเป็นประเด็นระดับชาติ  รัฐส่วนกลางจะต้องมีนโยบายระดับชาติอันชัดเจน ที่จะให้นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เคารพของหน่วยงานความมั่นคง  และให้บทบาทนำในการบริหารจัดการความช่วยเหลือเป็นของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในที่นี้คือผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว  มิใช่ปล่อยให้หน่วยเฉพาะกิจทหารราบและทหารพรานในพื้นที่ หรือ “กองทัพ” เป็นผู้ตัดสินใจในทุก ๆ เรื่องตามอำเภอใจดังเป็นมา

ขอให้เราทั้งหลายจับตามองและคอยดูวันพรุ่งนี้ด้วยความหวัง

17 พฤษภาคม 2564

ภาพประกอบ : ชาวบ้านสาละวิน

Related