We Don’t Feel SAFE #03

We Don’t Feel SAFE #03

ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนเชื่อว่ามีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในการเฝ้าระวัง จับกุม กักขัง และเนรเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและกองทัพของไทยและเมียนมา และประสบการณ์ที่น่าสงสัยของชุมชนพลัดถิ่น ความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อ TNR ได้รับการอธิบายว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายไทยหนึ่งหรือหลายหน่วยงานกับกลุ่มอำนาจหนึ่งหรือหลายกลุ่มในฝ่ายเมียนมา ควรสังเกตว่าผู้ลี้ภัยและผู้ต่อต้านรัฐบาลจากเมียนมาส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงไทยต่างๆ …

Read more We Don’t Feel SAFE #03

We Don’t Feel SAFE #02

We Don’t Feel SAFE #02

การปฏิบัติการด้านข้อมูลไซเบอร์มีจุดประสงค์ทั้งเป็นภัยคุกคามทางจิตวิทยาและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการบีบบังคับโดยผู้แทน (การพยายาม) โจมตีและการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยในการเฝ้าระวัง จับกุม คุมขัง และการเนรเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การปฏิบัติการด้านข้อมูลไซเบอร์ซึ่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ต้องการการลงทุนทางการเงินและมนุษย์เพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้โดยทหารในพม่า …

Read more We Don’t Feel SAFE #02