Freedom Education Issue

Freedom Education Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “การศึกษาแห่งเสรีภาพ” นี้ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนทุกคน ทั้งในและนอกโรงเรียน ที่มิได้มองการศึกษาเป็นเพียงหน้าที่ หากเป็นสิทธิที่จะนำเราทั้งหมดไปสู่เสรีภาพและศักดิ์ศรี อย่างไรก็ดี ก่อนจะปิดต้นฉบับเล่มนี้ ดิฉันก็ได้ยินข่าวความคิดที่จะใช้งบประมาณเท่าใดไม่ทราบ ซื้อคอมพิวเตอร์ล้านเครื่องจากที่ใดไม่ทราบ มาแจกให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย …

Read more Freedom Education Issue