We Don’t Feel SAFE #02

We Don’t Feel SAFE #02

การปฏิบัติการด้านข้อมูลไซเบอร์มีจุดประสงค์ทั้งเป็นภัยคุกคามทางจิตวิทยาและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการบีบบังคับโดยผู้แทน (การพยายาม) โจมตีและการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยในการเฝ้าระวัง จับกุม คุมขัง และการเนรเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การปฏิบัติการด้านข้อมูลไซเบอร์ซึ่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ต้องการการลงทุนทางการเงินและมนุษย์เพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้โดยทหารในพม่า …

Read more We Don’t Feel SAFE #02