A Tale of Two Cities (1)

A Tale of Two Cities (1)

A Tale of Two Cities (1) ทางตอนเหนือและใต้เมียวดี ตรงข้ามอ.แม่สอด จ.ตาก คือเมืองใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อนในยามใครต่อใครยังมีความหวังว่า …

Read more A Tale of Two Cities (1)