A Tale of Two Cities (2)

A Tale of Two Cities (2)

A Tale of Two Cities (2) ฉ่วยก๊กโก่ เมืองใหม่บนริมแม่น้ำเมยนี้ ไม่ได้เกี่ยวพันกับการรองรับผู้คืนถิ่นแต่อย่างใด หากเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากจีน …

Read more A Tale of Two Cities (2)