The Last Mission / ภารกิจสุดท้าย

The Last Mission / ภารกิจสุดท้าย

ขณะที่รัฐบาลกำลังมีนโยบายทวงคืนผืนป่า และมีคำสั่งให้ทหารปฏิบัติการทำลายสวนยางของชาวบ้านที่ถือว่าบุกรุกผืนป่า ทหารหนุ่มชาวปกาเกอะญอได้ลาพักกลับมาเยี่ยมบ้าน เพื่อจะพบว่าหมู่บ้านของเขาก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของปฏิบัติการนั้นเช่นกัน During the implementation of the state’s …

Read more The Last Mission / ภารกิจสุดท้าย