Citizen

Citizen

แรงงานหญิงชาวพม่าต้องการมีตัวตนทางกฎหมาย เมื่อถึงวันที่เธอต้องการจะไปแจ้งความเรื่องคนหาย Burmese women workers want legal identity When the …

Read more Citizen