Justice for Health Issue

Justice for Health Issue

ทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่าความป่วยไข้ของผู้คนมากมายไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแต่เป็นเหตุมาจากการถูกปิดบังข้อเท็จจริงการเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่มาของมลพิษในสิ่งแวดล้อมและสารพิษในอาหารการเลือกปฏิบัติในนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค เป็นต้น ผู้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปไม่ใช่ เพราะโลกภัยเหล่านั้นรักษาไม่ได้แต่เป็นเพราะสังคมและผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างเชื่อ หรือถูกทำให้เชื่อว่าสภาพการณ์เช่นนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่สมควรหรือจำเป็นจะต้องแก้ไข เพื่อนไร้ผมแดนฉบับ “ความยุติธรรมทางสุขภาพอนามัย” ขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านทุกกลุ่มที่ปฎิบัติหน้าที่ของตนต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มแข็งรวมถึงเครือข่ายผู้ติดเชื้อที่ยังคงเดินหน้าต่อสู้กับกรณีสิทธิบัตรยาคอมบิดต่อไป นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Justice for Health Issue