Indigenous Peoples Issue

Indigenous Peoples Issue

| | Share

ฉบับที่สามว่าด้วยเรื่อง “ชนเผ่าพื้นเมือง” เพื่อต้อนรับวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในวันที่ 9 สิงหาคมอันเป็นวันที่การเคลื่อนไหวของชนเผ่าพื้นเมืองโลกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการทำให้สหประชาชาติเห็นความสำคัญเพียงพอที่จะจัดตั้งคณะทำงานของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อดำเนินการหามาตราการและกลไกที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุายชนของตน

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2547 ปัจจุบันนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เราเพียงแต่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไห้ได้ติดตามอ่านกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์  

Related