Children’s Issue

Children’s Issue

| | Share

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับที่ห้าออกมาต้อนรับวันที่ 20พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ได้ผ่านมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไปเมื่อปี พ.ศ. 2532 นอกจากวันเด็กสากลแล้ว ยังได้มีการส่งเสริมให้แต่ละประเทศทั่วโลกกำหนดวันเด็กของตนตามความเหมาะสมเพื่อให้โอกาสที่จะประกาศถึงความสำคัญของเด็กในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องระหว่างเด็กๆของโลก

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2547 ปัจจุบันนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เราเพียงแต่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไห้ได้ติดตามอ่านกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์  

Related