Againsts all Odds เสียงสะท้อนจากชุมชนแรงงานข้ามชาติ อ.แม่สอด จ.ตากใน “ยุคโควิด”

Againsts all Odds เสียงสะท้อนจากชุมชนแรงงานข้ามชาติ อ.แม่สอด จ.ตากใน “ยุคโควิด”

| | Share

ปลายมี.ค. ถึงกลางพ.ค. 2563 ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ได้เดินทางไปถึงศูนย์การเรียนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ อ.แม่สอด เพื่อส่งมอบต่อให้กับครอบครัวนักเรียน ครู และชุมชน  

การเยี่ยมเยียน พบปะ รับฟังปัญหา ซึ่งทำให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดกับชุมชน อีกทั้งยังสะท้อนบทบาทของโรงเรียนให้เป็นสถาบันที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชน ได้นำไปสู่รูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมพร้อมไปกับการเรียนรู้ชุมชน และมุ่งนำเสียงของคนข้ามชาติที่ติดอยู่ในอ.แม่สอดออกสู่สังคมไทย 

ผลงานฝึกหัดของครูผู้ย้ายถิ่นจำนวน 8 คน จาก 5 โรงเรียน ร่วมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 2 คนชิ้นนี้ อาจไม่ได้เป็นงานวิจัยเชิงวิชาการอันสมบูรณ์แบบ หากก็สามารถให้ภาพชีวิต ความคิด และการดิ้นรน ในช่วงที่รัฐบาลไทยประกาศมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา


Related