แอบมองสื่อ

แอบมองสื่อ

| | Share

รายงานการศึกษาการนำเสนอภาพแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในสื่อมวลชนไทย 2553 รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการศึกษาในรอบ 10 เดือน (15 มกราคม-14 พฤศจิกายน 2553) โดยได้ศึกษาสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสารข่าว และนิตยสารทั่วไปจำนวน 11 ฉบับเป็นประจำสม่ำเสมอ และสังเกตการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายโรงเป็นครั้งคราว รวมถึงทดลองรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของสาธารณชนผู้รับสื่อจำนวนหนึ่ง โดยศึกษาในประเด็นการให้พื้นที่สื่อต่อแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งได้แก่ผู้ลี้ภัย กลุ่มชาติพันธุ์ในไทย และคนไร้รัฐที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอภาพกลุ่มประชากรเป้าหมาย บทบาทของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการนำเสนอของสื่อ รูปแบบการนำเสนอที่ส่งผลต่อทัศนคติและการรับรู้ของผู้รับสาร และความถูกต้องของบริบทข้อมูล

Related