เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

| | Share

“เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Labor Rights and Sexual & Gender-based Violence Awareness in Migrant Schools in Mae Sot, Thailand , Project for the Agents of Changes (PAC) ผลงานโปสเตอร์และนิทานภาพเป็นผลงานของแกนนํานักเรียนจาก 3 พื้นที่โรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ที่ร่วมกันคิดเรื่องและออกแบบ จากความรู็ที่ได้จากการอบรมร่วมกันผลิตผลงานสื่อรณรงค์เรื่องสิทธิแรงงานและความรุนแรงทางเพศจากเวทีเรียนรู้สําหรับแกนนํา นักเรียน มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนเป็นผู้ดําเนินการด้านกราฟฟิคและผลิต โดยได้ทําการผลิตโปสเตอร์ 4 แบบว่าด้วยเรื่อง เด็กไม่ใช่แรงงาน, แรงงานมีสิทธิพักผ่อน, ระยะปลอดภัย และ “ไม่” 

เด็กไม่ใช่แรงงาน
นายจ้างไม่มีสิทธิจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าจ้างแรงงานเด็กอายุ 15-18 ปี จะต้องเป็นงานไม่หนักและไม่เสี่ยงอันตรายเท่านั้น

แรงงานมีสิทธิพักผ่อน
เรามีสิทธิที่จะทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีสิทธิหยุดพักสัปดาห์ละ 1 วัน  สำหรับงานบนเรือประมงทะเล ในวันทำงาน 1 วัน เรามีสิทธิพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

ระยะปลอดภัย
รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างเรากับผู้อื่นไว้ 1 ช่วงแขนเสมอ 

“ไม่”
ผู้ที่ก่อความรุนแรงทางเพศ มีทั้งที่เป็นคนแปลกหน้า และคนที่เรารู้จักดี  หากใครเข้าใกล้จนรู้สึกไม่ปลอดภัย จงปฏิเสธ “ไม่” อย่างเข้มแข็ง

Related