ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง

| | Share

ถ้อยแถลง

โดยปกติแล้ว เพื่อนไร้พรมแดนจะไม่ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องหรือแสดงจุดยืนใด ๆ อย่างเป็นทางการมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีองค์กรมิตรสหายได้ร่วมกันออกแถลงข้อเรียกร้องที่ครอบคลุมครบถ้วนไว้แล้ว ดังแถลงการณ์ของเจ็ดองค์กรเบื้องล่างนี้

ต่อกรณีชาวบ้านบางกลอย นับจากต้นปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่รัฐไทยได้กระทำการอันเป็นการละเมิดหลายข้อในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และอีกหลายข้อในพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ ที่รัฐไทยได้ให้สัตยาบันต่อและร่วมเป็นภาคี 

เพื่อนไร้พรมแดน ขอร่วมเรียกร้องตามข้อเสนอขององค์กรมิตรสหายทั้งเจ็ด ตามแถลงการณ์เบื้องล่างนี้

และขอเชิญชวนทุกท่านที่เชื่อมั่นในมิตรภาพระหว่างมนุษย์ ให้กระทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เป็นส่วนตนหรือเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ และร่วมกันปกป้องสิทธิของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านกำลังใจ ทรัพย์สินเพื่อการประกัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สังคมรอบด้านได้รับรู้ ตลอดจนถึงการส่งเสียงคัดค้านต่อการกระทำของรัฐ ไม่ว่าจะโดยตรงไปยังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนทางอ้อมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ ทั้งนี้ ด้วยวิถีทางที่สะดวกต่อท่าน และโดยสันติวิธี

ตราบใดที่มนุษย์เรายังเห็นผู้หนึ่งเป็นเพื่อน นอกจากเราจะไม่ทำร้ายเขาแล้ว เราย่อมจะไม่นิ่งเฉยเมื่อเห็นเขาถูกทำร้าย ขอให้เราทั้งหลายที่เห็นชาวบางกลอยเป็นเพื่อน ได้ร่วมกันกระทำทุกวิถีทางที่จะทำได้

การปฏิบัติต่อชาวกะเหรี่ยงบางกลอยจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปสำหรับการปฏิบัติต่อทุกชาติพันธุ์ในประเทศไทย การต่อสู้ของเราทั้งหลาย จึงจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการต่อสู้เพื่อชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยทั้งมวลเช่นกัน

รัฐจะต้องเลิกใช้คำว่า “ยุทธการ” (อันหมายถึงการต่อสู้ สู้รบ) กับประชาชนของตน เราทั้งหลายและชาวกะเหรี่ยงบางกลอยล้วนคือพลเมืองเจ้าของประเทศ มิใช่ศัตรูที่จะต้องจัดการ

Related