คือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์และประชาชนไทย

คือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์และประชาชนไทย

| | Share

คือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์และประชาชนไทย

สืบเนื่องจากข้อคิดเห็นนานาท้ายโพสต์ของเพจเพื่อนไร้พรมแดน ซึ่งมีทั้งส่วนที่แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาบทความ และความคิดเห็นต่อบทบาทของเพื่อนไร้พรมแดน หรือโต้แย้งผู้แสดงความคิดเห็นอื่น ๆ เราจึงขอแจ้งจุดยืนในการเผยแพร่ของเราให้เป็นที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. การเผยแพร่ และแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในประเทศพม่า เป็นธรรมชาติและสิทธิเสรีภาพของเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง กล่าวคือ มนุษย์ย่อมมีความคิดอ่านและการรับรู้ โดยไม่มีกรอบจำกัดว่าจะสามารถรู้ ศึกษา วิเคราะห์ คิดเห็น และแสดงความคิดเห็นได้ต่อเพียงเรื่องราวในประเทศของตนเองเท่านั้น 

2. การแสดง และเสนอแนะความคิดเห็นต่อนโยบายต่างประเทศไทยว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-พม่า เป็นสิทธิเสรีภาพตลอดจนหน้าที่ของเราในฐานะประชาชนไทย ที่มองเห็นว่าวิกฤตการเมืองพม่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย ภูมิภาค และโลก นโยบายการต่างประเทศของแต่ละรัฐคือการกำหนดแนวทางความสัมพันธ์กับรัฐอื่น ซึ่งในการกำหนดก็ย่อมต้องคำนึงถึงผลกระทบของรัฐนั้นต่อเราเป็นปัจจัยสำคัญ กรอบจำกัดว่าวิกฤตของเขาเป็นเรื่อง “ภายในที่ไม่เกี่ยวกับเรา” จึงย่อมใช้ไม่ได้

3. การเผยแพร่ แสดง และเสนอความคิดเห็นต่อนโยบาย มาตรการ วิถีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไทยต่อประชาชนจากพม่า รวมถึงต่อนโยบายต่างประเทศของไทยว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-พม่า เป็นสิทธิเสรีภาพของเราในฐานะประชาชนไทย ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่มีกรอบจำกัดใดบ่งชี้ว่า ผู้ที่จะสามารถรู้ ศึกษา วิเคราะห์ คิดเห็น แสดงความคิดเห็น หรือผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนแปลง จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ได้รับการว่าจ้างจากรัฐเท่านั้น

4. การเผยแพร่ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อนโยบาย มาตรการ วิถีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไทยต่อประชาชนจากพม่า รวมถึงต่อนโยบายต่างประเทศของไทยของเรา เป็นไปด้วยความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดสภาพการณ์เลวร้าย และอำนวยให้เกิดสภาพการณ์ที่ดี ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สนับสนุนการโจมตีตัวบุคคล หรือเหมารวมโจมตีหน่วยงานรัฐใดหรือทั้งหมด หรือเหมารวมโจมตี “ไทย” ทั้งหมด 

5. การเผยแพร่ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อนโยบาย มาตรการ วิถีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไทยต่อประชาชนจากพม่า รวมถึงต่อนโยบายต่างประเทศของไทย เป็นไปด้วยความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมิตรภาพไร้พรมแดน เราจึงไม่สนับสนุนการสร้างความเกลียดชัง หวาดระแวง ดูถูกเหยียดหยาม ทั้งต่อประเทศ-ประชาชนไทย ประเทศ-ประชาชน/ชนเชื้อชาติพม่า เช่นเดียวกับที่เราไม่สนับสนุนการดูถูกเหยียดหยาม หวาดระแวง และเกลียดชังคนชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และผู้ลี้ภัยนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ เพื่อนไร้พรมแดนจะไม่ใส่ใจกับทัศนะที่ว่างานของเราเป็นการ “ยุ่งในเรื่องที่ไม่ใช่ของเรา” หรือ “ยุ่งในเรื่องที่เราไม่รู้” เพราะเราเชื่อว่า ประเทศนี้เป็นของเราทุกคนเท่า ๆ กัน 

นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความแสดงความคิดเห็นที่เป็นการสนับสนุน “การใช้ความรุนแรง” และ “ความเกลียดชังต่อชนชาติหรือประเทศใดแบบเหมารวม” ทั้งด้วยเนื้อหาและการใช้ภาษา รวมถึงการหมิ่นหยามคุกคามผู้แสดงความคิดเห็นผู้อื่น 

ทั้งนี้ เพื่อให้เพจเพื่อนไร้พรมแดนเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ปลอดการคุกคาม โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเห็นด้วยกับข้อความที่ปรากฏ

ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุน

12 เมษายน 2566 

ก่อนปีใหม่

ภาพประกอบ : 1. หมู่บ้านดอตะมะจีและโรงเรียน อำเภอเดโมโซตะวันออก รัฐกะเรนนี ซึ่งถูกโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินจนบ้านเรือนถูกเผาไหม้ไปกว่าร้อยหลังคาเรือนเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2566 โดยสำนักข่าว Kantarawady 
2-3-4 ผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่าและผู้ลี้ภัยจากจังหวัดดูปลายาและการส่งมอบความช่วยเหลือ

Related