Justice for Health Issue

Justice for Health Issue

ทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่าความป่วยไข้ของผู้คนมากมายไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแต่เป็นเหตุมาจากการถูกปิดบังข้อเท็จจริงการเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่มาของมลพิษในสิ่งแวดล้อมและสารพิษในอาหารการเลือกปฏิบัติในนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค เป็นต้น ผู้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปไม่ใช่ เพราะโลกภัยเหล่านั้นรักษาไม่ได้แต่เป็นเพราะสังคมและผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างเชื่อ หรือถูกทำให้เชื่อว่าสภาพการณ์เช่นนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่สมควรหรือจำเป็นจะต้องแก้ไข เพื่อนไร้ผมแดนฉบับ “ความยุติธรรมทางสุขภาพอนามัย” ขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านทุกกลุ่มที่ปฎิบัติหน้าที่ของตนต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มแข็งรวมถึงเครือข่ายผู้ติดเชื้อที่ยังคงเดินหน้าต่อสู้กับกรณีสิทธิบัตรยาคอมบิดต่อไป นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Justice for Health Issue

Freedom of Art Issue

Freedom of Art Issue

ศิลปะคือหนึ่งในคำเหล่านั้นดิฉันเองไม่ใช่ศิลปินและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากมายได้แต่เข้าใจว่าศิลปะคืออะไรบางอย่างที่ผูกพันกับคำว่า “ชีวิต” เป็นพี่น้องกับคำว่า ”เสรีภาพ” และมีรสชาติใกล้เคียงกันกับ “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ศิลปะคือสิทธิมนุษย์เสียชนอย่างหนึ่งและในทางกลับกันมันก็คือพาหนะบนเส้นทางการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อนไร้ผมแดนฉบับเสรีภาพแห่งศิลปะนี้เสนอเรื่องราว ความสัมพันธ์ของศิลปะหลักแขนงที่ล้วนกลมเกลียวกันดูดพี่น้องกับผู้คนสังคมการเมืองและชีวิตที่หลากหลาย  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน …

Read more Freedom of Art Issue