People’s Issue

People’s Issue

เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์เดือนตุลาฯแห่งประเทศไทย เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้ขออุทิศให้กับนักสู้ทุกคนและขบวนการประชาชนทุกกลุ่ม นักศึกษา ปัญญาชน คนเมือง เกษตรกร แรงงาน ศิลปิน นักคิดนักเขียน ชนเผ่า …

Read more People’s Issue

Indigenous Peoples Issue

Indigenous Peoples Issue

ฉบับที่สามว่าด้วยเรื่อง “ชนเผ่าพื้นเมือง” เพื่อต้อนรับวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในวันที่ 9 สิงหาคมอันเป็นวันที่การเคลื่อนไหวของชนเผ่าพื้นเมืองโลกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการทำให้สหประชาชาติเห็นความสำคัญเพียงพอที่จะจัดตั้งคณะทำงานของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อดำเนินการหามาตราการและกลไกที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุายชนของตน นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน …

Read more Indigenous Peoples Issue

Labour Issue

Labour Issue

ฉบับที่สองว่ากันด้วยเรื่องของแรงงานเพื่อต้อนรับ “เมย์เดย์” หรือวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม ซึ่งรัฐบาลไทยในยุค 2499 ก็ได้ประกาศให้เป็นวันที่แรงงานมีสิทธิหยุดพักผ่อน  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Labour Issue

Women Issue

Women Issue

ฉบับแรกเกิดของเรา ว่ากันด้วยประเด็น “ผู้หญิง” เพื่อต้อนรับวันสตรีสากล 8 มีนาคม เราหวังว่าเมื่อผู้อ่านได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่มุมหนึ่งของโลกแหง่มิตรภาพไร้พรมแดนแล้ว ท่านจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังแห่งความเป็ฯมนุษย์ และยินดีจะเป็นเพื่อนกับเรา รวมทั้งมนุษย์ผู้แตกต่างหลาหลายทุกคน …

Read more Women Issue