World Refugee Day 2020

World Refugee Day 2020

สถานการณ์ปีนี้ไม่เอื้ออำนวยให้มิตรสหายของผู้ลี้ภัยมาพบปะกันดังเช่นปีก่อน หากผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชายแดนก็ยังคงอยู่ที่นี่ พร้อมกับผู้ลี้ภัยในเมืองที่หลบหนีการประหัตประหารมาจากหลากหลายประเทศ ผู้ลี้ภัยโรฮิงญา และผู้ลี้ภัยไทยในต่างแดน ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ผู้ลี้ภัยต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับเรา บางประเทศที่รับรองสิทธิผู้ลี้ภัยอาจให้การดูแลเยียวยาผู้ลี้ภัยได้เหมือนหรือใกล้เคียงพลเมืองตน หากในดินแดนอีกมากมายที่รัฐไม่ปรารถนา และประชาชนที่ …

Read more World Refugee Day 2020

เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์

เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์

รายได้จากบินข้ามลวดหนาม เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์ ด้วยแรงสนับสนุนใหญ่หลวงของ Documentary club ได้แปลงไปเป็นข้าวสารด้วยฝีมือของเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตตะนาวศรี และส่งมอบให้ชาวปกาเกอะญอ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ …

Read more เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์