ค้นหา    

โครงการรณรงค์ขจัดการใช้แรงงานเด็ก ภายใต้โครงการ Reducing the prevalence of child labour among migrant workers in Thai seafood industry (REPOCL) สนับสนุนโดย องค์การแต เด ซอมม์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

บินข้ามลวดหนามสัญจร Fly beyond the Barbwire Fence Festival On tour

ผลการประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20

ผลการประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20

ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

สสส. ร่วมกับ Stateless Watch, เพื่อนไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

ภาพยนตร์สั้นเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย

ภาพยนตร์สั้นเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย

Youth short films to create understanding towards the problems of child labor in Thailand Friends

โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่

โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่

โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่ของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ให้การสนับสนุนสตรีชาติพันธุ์ใน ชุมชนบนพื้นที่สูง 12 คนจาก 3 พื้นที่ตําบล

หนังสั้นเพื่อส่งเสริมการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

หนังสั้นเพื่อส่งเสริมการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย